Yhdistyksen säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen gastroenterologiahoitajat-Gastroenterologiskötare i Finland. Yhdistys on aiemmin toiminut rekisteröitymättä 11.4.1978 alkaen.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on gastroenterologiaan liittyvän hoitotyön tuntemuksen edistäminen ja gastroenterologisen hoitotyön kehittäminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, anomuksesta tukee jäsentensä osallistumista alan koulutustilaisuuksiin, pitää yhteyttä vastaavaa toimintaa harjoittaviin kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, tiedottaa alan koulutustilaisuuksista jäsenilleen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa pienimuotoista toimintaansa liittyvää monistus- ja julkaisutoimintaa sekä toimeenpanna myyjäisiä tai arpajaisia saatuaan asianomaisen luvan sekä vastaanottaa lahjoituksia.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä hoitoalan koulutuksen saanut henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka kiinnostuksensa vuoksi on siihen halukas.

Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua toimialalla erityisesti ansioituneista henkilöitä, enintään yhden vuodessa.
Yhdistyksen kunniajäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsen voi osallistua kaikkeen yhdistyksen toimintaan sekä yhdistyksen kokouksiin, jossa hänellä on puhe -ja äänioikeus, paitsi kunniajäsenellä vain puheoikeus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä jäsensihteerille kirjallisesti tai sähköpostitse.

Lisäksi jäsen katsotaan eronneen yhdistyksestä, mikäli hän ei ole kahteen (2) vuoteen maksanut jäsenmaksuaan.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsen on vapautettu näistä maksuista.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä.

Puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi ja muut varsinaiset ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet varsinaisista ja varajäsenistä ovat erovuosoisia. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Lisäksi hallitus voi valita erityisiä tehtäviä hoitamaan toimikuntia sekä kutsua asiantuntijoita.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) sen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Varajäsenillä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. Heillä on puheoikeus, mikäli varsinainen jäsen on läsnä. Muutoin heillä on sekä puhe- että äänioikeus.

Kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja erikseen tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

6§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu terveydenhuoltoalan ammattilehdessä.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukset pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-marraskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella äänioikeus, paitsi ei kunniajäsenellä. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsen maksujen suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.